Titel: Mai - Notenblatt - mp3

 

Kritischer Bericht Edition Bündner Komponisten

Edgar Cantieni (1911-1981)

Robert Grossmann, Bearbeiter

 

Titel: Mai

Werkverzeichnis Edgar Cantieni:

Besetzung: Gemischter Chor

Textdichter: Jon Guidon

Kompositionsjahr:

Uraufführung:

Manuscript: Autograph Edgar Cantieni, 1 Seite

Besitz: Maja Cantieni, Basel

 

Kritischer Bericht: